W związku z wejściem 25 maja 2018 roku w życie nowych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych – „RODO”) oraz obowiązkiem informacyjnym, jaki wynika z tych przepisów, chcielibyśmy poinformować, że Państwa dane osobowe znajdują się w naszej bazie. Są one należycie zabezpieczone i chronione.

Szanujemy prywatność naszych podopiecznych oraz osób współpracujących z nami, dlatego w kontekście zmian w obowiązujących przepisach, udostępniamy poniższy dokument, tak aby zainteresowane osoby wiedziały w jakim zakresie jej/jego dane osobowe są przetwarzane. Prosimy o zapoznanie się z poniższą klauzulą:

Klauzula informacyjna 
dla podopiecznych, opiekunów podopiecznych, członków, wolontariuszy oraz wszystkich osób i firm współpracujących i wspierających Stowarzyszenie Żar Serca

  1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Stowarzyszenia Żar Serca z siedzibą w Żarach, ul. Pokoju 2/1, 68-200 Żary
  2. Administrator danych osobowych – Zarząd Stowarzyszenia Żar Serca - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. Kontakt: zarserca1@gmail.com
  3. Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia deklaracji członkowskiej oraz prowadzenia ewidencji podopiecznych, opiekunów podopiecznych, członków oraz wolontariuszy, osób i firm współpracujących ze Stowarzyszeniem Żar Serca, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
  5. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Stowarzyszenia Żar Serca.
  6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
  7. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
  8. Podanie przez Ciebie Twoich danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak rozpatrzenia deklaracji członkowskiej i brak wpisu na listę Członków/Podopiecznych/Opiekunów Podopiecznych/Wolontariuszy Stowarzyszenia Żar Serca.
  9. Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
  10. Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

 

Stowarzyszenie Żar Serca

68-200 Żary, woj. lubuskie

KRS: 0000696168

NIP: 9282088245

REGON: 368325429

+48 608 616 971

 

zarserca1@gmail.com